فقر و آزادی
16th ژوئن، 2010

دل خوش بودم. به اطراف که نگاه می کردم، ماشین می دیدم، دوچرخه می دیدم، حتی فرغون می دیدم. من هم آرزو می کردم یک فرغون داشته باشم تا سوارش […]

فقر و آزادی
پیره مرد و دختر ؛ قشنگترین دختری که من دیدم
3rd ژانویه، 2010
پیره مرد و دختر ؛ قشنگترین دختری که من دیدم
پابرهنه و هُنر برای خودِ هُنر
23rd می، 2009

نگاه مونائیزا، نه! – نگاه آرمان

پابرهنه و هُنر برای خودِ هُنر