فقر و آزادی
16th ژوئن، 2010

دل خوش بودم. به اطراف که نگاه می کردم، ماشین می دیدم، دوچرخه می دیدم، حتی فرغون می دیدم. من هم آرزو می کردم یک فرغون داشته باشم تا سوارش […]

فقر و آزادی
راهبه و فاحشه
23rd مارس، 2010

یکی با نماز یکی با درد شاید که در روحِهر کسی سایبانی برای روح من است چه فاحشه چه راهبه

راهبه و فاحشه