خانه قدیمی ما

از دار دنیا، از میراث اجدادی ، فقط همان یک قلعه، یا یک خانه قدیمی را داشتیم. هر سال چندین بار به شوق اینکه خانه اجدادی مان آنجاست و قبور خاندانمان نیز، به این روستا می رفتیم. دیدنش برای من سراسر شوق بود. با این که جنگل ها خشک شده بودند و حتی بسیاری از… ادامه خواندن خانه قدیمی ما