نه، نه! شما یادتون نمیاد !
29th دسامبر، 2010

شما یادتون نمیاد ! اون وقت ها، بچه که بودیم سر هر میز سه نفر می نشستیم. سر کلاس درس، معلم ها میگفتند که درس جدید رو روخوانی کنیم، طی […]

نه، نه! شما یادتون نمیاد !