و تو خدا گونه ای در تعبید…
4th آگوست، 2008

و شگفتا بود (تکه کلام شریعتی) که تو را زیباترین می دیدم در حالی که هیچ کس را زیبا نمی دانستم. و در شگفت بودم که تو را می شنیدم […]

و تو خدا گونه ای در تعبید…