دل می سپارم
18th دسامبر، 2008

دل می سپارم ، دل می شکانم ، دلتنگت می شوم ، دلگیر می مانم و دلشکسته روزی به خود می آیم و می بینم دیگر دلی نمانده که با […]

دل می سپارم