حکیم عمر خیام نیشاوری

یک چند به کودکی به استاد شدیم یک چند به استادی خود شاد شدیم پایان سخن شنو که مارا چه رسید ؟ از خاک در آمدیم بر خاک شدیم خیام کاش لایق آن بودم ، که در وصف حضرت خیام چیزی بگویم ، یا بنویسم . ولی آنان که به درستی شخصیت این ادیب برجسته… ادامه خواندن حکیم عمر خیام نیشاوری