بغض سنگینی گلویم را می فشارد
۱۶ام اردیبهشت، ۱۳۸۸

بغضِ سنگینی گلویم را می فشارد . اِحساس تنهایی رهایم نمی کند . اَشک در چشمانم حلقه زده است و گوشه چشمم را پرده ای از اَشک پوشانده است . […]

بغض سنگینی گلویم را می فشارد