چرا؟
14th آوریل، 2009

سلام انی می خوام اینبار از تو حرف بزنم باور کن من گیج شدم انی این عکس روی ایمیلت تویی؟ تو جوانی چرا مثل جوانا نیستی؟ تو باید خطا کنی باید معذرت […]

چرا؟