“قسم به خدای کعبه که رستگار شدم”
24th سپتامبر، 2008

“ « قسم به خدای کعبه که رستگار شدم» “ زیباترین سخنی که شنیده ام ، زیباترین عکس العملی که شنیده ام ، برترین حرکت مسیح گونه ، خدا گونه […]

“قسم به خدای کعبه که رستگار شدم”