آری برادر، چنین شد
24th ژوئن، 2009

منبع : دکتر علی شریعتی …این است که برادر بعد این پنج هزار سال از ترس ان معبدها که تو میشناسی و من میشناسم از ترس ان بناهای عظیم که […]

آری برادر، چنین شد
چنین گفت خواهر مقدس به من :
9th آگوست، 2008

به نام او و به یاد او جواب مطلب : و تو ای خواهر مقدس… در ابتدا پوزش میخواهم که در متنی نظر میدهم که متعلق به فرمانده ی حلقه […]

چنین گفت خواهر مقدس به من :