از خویشتنِ خویش

می گویند حکیم سهروردی در دامنه کوه می نشست، سوال می پرسید، فکر می کرد و خود پاسخ می یافت، این عکس برای من یادآور آن حکیم پرآوازه است.

در زندان عجیبی گرفتار شده ای، تو را از خویشتنت باز میدارند و زندگی ات را تغییر میدهند. اسارتت رنگ عوض کرده است، همه در زندان جدیدی گرفتار شده ایم که میله ای ندارد. بردگی تغییر شکل داده است، نمیدانیم کی و چطور گرفتار این بی رحمی ها قرار گرفتیم، ولی حالا به اندازه‌ی همین ندانستن می دانم که با… ادامه خواندن از خویشتنِ خویش