مجسمهِ برهنه در پابرهنه!
25th آوریل، 2009

به یاد کویر و دوست!

مجسمهِ برهنه در پابرهنه!