آیا جنایت نکرده ایم ؟ (سومالی..)

لطفاً از هر جا که این مطلب را می خوانید اِقدام به اشتراک آن کنید. نه آیا او هم دلی دارد ؟ نه آیا او هم شوقی دارد ؟ نه آیا او هم اِحساسی دارد؟ اِنی باز هم غمگین است.. اِنی باز هم آزرده و شرمـ‎ـسار اَست، تا می آیم ناله کنم می گویند چرا… ادامه خواندن آیا جنایت نکرده ایم ؟ (سومالی..)