راهبه و فاحشه
23rd مارس، 2010

یکی با نماز یکی با درد شاید که در روحِهر کسی سایبانی برای روح من است چه فاحشه چه راهبه

راهبه و فاحشه