عکسِ خیره ( عکس از مهدی)
25th فوریه، 2009

شاید یکی از عکس هایی که خیلی دوستش دارم و مهدی برادرم،  از من و فاروک انداخت این باشه : من خوب بودم . فاروک طبیعی بود . مهدی هم […]

عکسِ خیره ( عکس از مهدی)