از پاکی آلودگان

اینجا یکی از روستاهای کوچک ایران است ، با آب و هوایی کوهستانی. مردم هنوز بوی قدیم میدهند. برف که می بارد ، هوا سرد و خشک می شود. شب ها از شدت سرما، نه آدمی پیدا می شودو نه ماشینی . روز ها، همه چیز یخ زده است و ماشینها به سختی روشن می شوند.… ادامه خواندن از پاکی آلودگان