تن آدمی شریف است به جان آدمیت
22nd ژانویه، 2010

تن آدمی شریف است ، به جان آدمیت نه همین لباس زیبا ست ، نشان آدمیت

تن آدمی شریف است به جان آدمیت
تن آدمی شریف بود به جان آدمی
26th جولای، 2008

خدایا مرا از نگاه بد محفوظ بدار خدایا می دانم خدایا می دانم که سزاوار نیست کسی بخوابد و همسایه اش گرسنه باشد خدایا می دانم می دانم که باید […]

تن آدمی شریف بود به جان آدمی