تن آدمی شریف بود به جان آدمی

خدایا مرا از نگاه بد محفوظ بدار خدایا می دانم خدایا می دانم که سزاوار نیست کسی بخوابد و همسایه اش گرسنه باشد خدایا می دانم می دانم که باید میوه ها را مخلوط می کردم و می فروختم و می دانستم که در مکتبی که پیرو آن هستم علی آن را یادآوری کرده بود… ادامه خواندن تن آدمی شریف بود به جان آدمی