سینما
24th دسامبر، 2008

من دیگر امید به این سینما ندارم .  من اگر مایلم فیلم مبتذل بسازم به خاطر این بود که دلم می خواست با این کار عکس العمل نشان دهم . […]

سینما