ابو علی سینا
7th دسامبر، 2008

هر چه موجود است اعم از خیر و شر، از اوست و نکته اینجاست که او خیر را دوست دارد.
– علت آفرینش معلول است
– من در باب آنچه خود می گویم مسئولم! نه آنچه ارسطو گفته است.
– چون بماند می گندد و چون جاری، زلال است ( آب )

ابو علی سینا