سیاه ؛ سفید
20th دسامبر، 2008
سیاه ؛ سفید
روز سیاه نزدیک است…
19th آگوست، 2008

وای خدایا چه میبینم ؟ کورم کن کََرم کن تا نشنوم. آه مسلم را میبینم پسر عقیل که به پشت بام برده اند او را . آه نزن نه نه […]

روز سیاه نزدیک است…