تن آدمی شریف است به جان آدمیت
22nd ژانویه، 2010

تن آدمی شریف است ، به جان آدمیت نه همین لباس زیبا ست ، نشان آدمیت

تن آدمی شریف است به جان آدمیت
سعدی
22nd دسامبر، 2008

عاقبت گرگ زاده گرگ شود * گرچه با آدمی بزرگ شود به نظر می رسد که سعدی نیکی انسان را بیشتر نتیجه وراثت می داند تا تربیت

سعدی
سعدی
4th دسامبر، 2008

ناگهان فریاد می زند : دوست من از من به من نزدیک تر است وین عجیب تر که من از وی دورم چه کنم با که توانم گفت که دوست […]

سعدی
سعدی
26th اکتبر، 2008

ما را همه شب نمی برد خواب………………………ای خفته ی روزگار دریاب نه بیگانه تیمار خودش نه دوست……..چوچنگ رگ و استخوان ماند و پوست دیگر شعر هایی که از سعدی نوشتم […]

سعدی