زهره
31st اکتبر، 2008

از موقعی که اتفاقی بد افتاد ، همواره برای آرامش شخصی دعا کردم . زهره کسیه که خیلی خوبه . آقای یاس براش ترانه ای خونده و من هم خوشم […]

زهره