یاد داشت

در تاریخ، کسانی هستند که با مرگ خویش، در ابعاد کوچک و بزرگ به زندگی ماحیات می بخشند. به عقیده من مسیح، علی بن ابیطالب، حسین بن علی و محمد نیز برای ما، از آنان بود. برخی از مرگ ها باعث شکوفایی، انقلاب فکری، رشد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی عاطفی هستند در حالی که… ادامه خواندن یاد داشت