روزها

روزهاست که دیگر حرفی برای گفتن ندارم. آن شوق ها و آن صداها کم کم در حال گم شدن هستند و من کم کم در حال تغییراتی هستم که نمی دانم نتیجه ای دلخواه خواهد داد یا نه ! قبلاً  فکر می کردم هر تغییری که در نحوه تفکرم رخ دهد مساوی است با نابودیم… ادامه خواندن روزها