نه، نه! شما یادتون نمیاد !

شما یادتون نمیاد ! اون وقت ها، بچه که بودیم سر هر میز سه نفر می نشستیم. سر کلاس درس، معلم ها میگفتند که درس جدید رو روخوانی کنیم، طی یک ساعتی که به اون درس اختصاص داشت ، بار ها روخوانی می شد، تا اینجا مشکلی نبود، مشکل این بود که معلمی مثل آقای… ادامه خواندن نه، نه! شما یادتون نمیاد !