برترین عکس های خبری نیم قرن اخیر
1st آگوست، 2008

با هم بگرییم ، چه همیشه چیزهایی هست ، امروز با خویشاوندم نشستم و یادی از عکس ها کردم ، عکس های برتر خبری نیم قرن آخیر … گفتم شاید […]

برترین عکس های خبری نیم قرن اخیر