ابوبکر
31st اکتبر، 2008

“ابوبکر مقدس” طول تاریخ را می نگریم، تمدنی، دینی، شخصیت های بزرگی در یک دوره ، در یک چهارگوشه کوچک شهری توجه ما را جلب می کند و چشم هایمان […]

ابوبکر