تن آدمی شریف است به جان آدمیت
22nd ژانویه، 2010

تن آدمی شریف است ، به جان آدمیت نه همین لباس زیبا ست ، نشان آدمیت

تن آدمی شریف است به جان آدمیت