خوابم نخواهد برد..
6th نوامبر، 2014

شگفتا.. وقتی که بود نمی دیدم.. وقتی که می خواند نمی شنیدم.. وقتی دیدم که نبود، وقتی شنیدم که نخواند… و چه غم انگیز است وقتی چشم ای سرد و زلال در برابرت می جوشد و می […]

خوابم نخواهد برد..