فقر و آزادی
۲۶ام خرداد، ۱۳۸۹

دل خوش بودم. به اطراف که نگاه می کردم، ماشین می دیدم، دوچرخه می دیدم، حتی فرغون می دیدم. من هم آرزو می کردم یک فرغون داشته باشم تا سوارش […]

فقر و آزادی
پیره مرد و دختر ؛ قشنگترین دختری که من دیدم
۱۳ام دی، ۱۳۸۸
پیره مرد و دختر ؛ قشنگترین دختری که من دیدم