آیا جنایت نکرده ایم ؟ (سومالی..)
۲۴ام مرداد، ۱۳۹۰

لطفاً از هر جا که این مطلب را می خوانید اِقدام به اشتراک آن کنید. نه آیا او هم دلی دارد ؟ نه آیا او هم شوقی دارد ؟ نه […]

آیا جنایت نکرده ایم ؟ (سومالی..)