روز سیاه نزدیک است…
۲۹ام مرداد، ۱۳۸۷

وای خدایا چه میبینم ؟ کورم کن کََرم کن تا نشنوم. آه مسلم را میبینم پسر عقیل که به پشت بام برده اند او را . آه نزن نه نه […]

روز سیاه نزدیک است…