خانه قدیمی ما
۱۴ام مرداد، ۱۳۸۹

از دار دنیا، از میراث اجدادی ، فقط همان یک قلعه، یا یک خانه قدیمی را داشتیم. هر سال چندین بار به شوق اینکه خانه اجدادی مان آنجاست و قبور […]

خانه قدیمی ما