راهبه و فاحشه
۳ام فروردین، ۱۳۸۹

یکی با نماز یکی با درد شاید که در روحِهر کسی سایبانی برای روح من است چه فاحشه چه راهبه

راهبه و فاحشه