فقر و آزادی
۲۶ام خرداد، ۱۳۸۹

دل خوش بودم. به اطراف که نگاه می کردم، ماشین می دیدم، دوچرخه می دیدم، حتی فرغون می دیدم. من هم آرزو می کردم یک فرغون داشته باشم تا سوارش […]

فقر و آزادی
در خلوت زرتشت
۱۱ام مرداد، ۱۳۸۸

ای مزدا تو را با اندیشه خود درک کرده ام که تویی سر آغاز که تویی پدر مَنِش که تویی آفریننده راستی که تویی سرور نیکی های  این جهان ! […]

در خلوت زرتشت