تن آدمی شریف است به جان آدمیت
۲ام بهمن، ۱۳۸۸

تن آدمی شریف است ، به جان آدمیت نه همین لباس زیبا ست ، نشان آدمیت

تن آدمی شریف است به جان آدمیت
تن آدمی شریف بود به جان آدمی
۵ام مرداد، ۱۳۸۷

خدایا مرا از نگاه بد محفوظ بدار خدایا می دانم خدایا می دانم که سزاوار نیست کسی بخوابد و همسایه اش گرسنه باشد خدایا می دانم می دانم که باید […]

تن آدمی شریف بود به جان آدمی