دل می سپارم
۲۸ام آذر، ۱۳۸۷

دل می سپارم ، دل می شکانم ، دلتنگت می شوم ، دلگیر می مانم و دلشکسته روزی به خود می آیم و می بینم دیگر دلی نمانده که با […]

دل می سپارم