سنتِ شرک آمیز
۶ام مهر، ۱۳۸۷

سنتِ شرک آمیز آمدم از آنجا . و نشستم روی مبل ، مبل همان صندلی چوبی و نرم انسان های متمدن است . نشستم و بستم چشمانم را تا فکر […]

سنتِ شرک آمیز