ای روزگار لعنتی
۲۳ام مرداد، ۱۳۸۷

دلم گرفت از آسمون ، هم از زمین هم از زمان… چه کسی مرا دریافت ؟ تن پوسیده ، چروک و ظعیفم را ؟ تن متروک شده و خاموشم را […]

ای روزگار لعنتی