فقر و آزادی
۲۶ام خرداد، ۱۳۸۹

دل خوش بودم. به اطراف که نگاه می کردم، ماشین می دیدم، دوچرخه می دیدم، حتی فرغون می دیدم. من هم آرزو می کردم یک فرغون داشته باشم تا سوارش […]

فقر و آزادی
راهبه و فاحشه
۳ام فروردین، ۱۳۸۹

یکی با نماز یکی با درد شاید که در روحِهر کسی سایبانی برای روح من است چه فاحشه چه راهبه

راهبه و فاحشه