حکیم عمر خیام نیشاوری
۲۳ام اسفند، ۱۳۸۷

یک چند به کودکی به استاد شدیم یک چند به استادی خود شاد شدیم پایان سخن شنو که مارا چه رسید ؟ از خاک در آمدیم بر خاک شدیم خیام […]

حکیم عمر خیام نیشاوری