دو خودکشی و یک آسمان
۹ام مرداد، ۱۳۸۸

عکس دو خودکشی یکی با باد، یکی با سنگ زندگی نیز چنین است، یکی خود را با پول می کشد، دیگری با دین

دو خودکشی و یک آسمان