در خلوت زرتشت
۱۱ام مرداد، ۱۳۸۸

ای مزدا تو را با اندیشه خود درک کرده ام که تویی سر آغاز که تویی پدر مَنِش که تویی آفریننده راستی که تویی سرور نیکی های  این جهان ! […]

در خلوت زرتشت