بی حجاب ؛ با حجاب
۱۵ام بهمن، ۱۳۸۷

آیا مساوی نیستند این دو نفر ؟   اولی که نمی گذارد در کشورش بی حجاب باشد ؛ دومی نمی گذارد با حجاب باشد !

بی حجاب ؛ با حجاب