مجسمهِ برهنه در پابرهنه!
۵ام اردیبهشت، ۱۳۸۸

به یاد کویر و دوست!

مجسمهِ برهنه در پابرهنه!