تو در اول آفرینش، نادان بودی و بعد دانایت کردند
۱ام مرداد، ۱۳۹۴

آنچه خواهید خواند ترجمه ذوقی از نامه ۳۱ نهج البلاغه به دستِ فاطمه شهیدی، نویسنده مجله پرسمان در نسخه های شماره ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷ و ۶۸ می […]

تو در اول آفرینش، نادان بودی و بعد دانایت کردند