لحظه های بی احساسی
۱۳ام آبان، ۱۳۸۷

عجب حال بدی دارم امروز ! باز بی احساس شدم و در حال گذراندن لحظات تلخ هستم. دوباره از همه گریخته ام . ساعت ۱۶:۳۰ را نشان می دهد . […]

لحظه های بی احساسی