تن آدمی شریف است به جان آدمیت
۲ام بهمن، ۱۳۸۸

تن آدمی شریف است ، به جان آدمیت نه همین لباس زیبا ست ، نشان آدمیت

تن آدمی شریف است به جان آدمیت