یاد ایام
۱۰ام فروردین، ۱۳۹۳

جواب سوالی که پایین پرسیدم : هیچ کدوم من نیستم. بچه بودیم، خوش بودیم، یکی از خوشیهامون این بود که وقتی مدرسه تعطیل شد تا خونه بدویم. آماده می شدیم، […]

یاد ایام